Cysylltwch â ni ar 01978 437040 neu e-bostiwch info@blocicarbon.com

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cyflwyniad

Mae Bloci Ltd yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac i ddarparu gwasanaeth a dilyn arferion sy'n rhydd o wahaniaethu annheg ac anghyfreithlon. Nod y polisi hwn yw sicrhau nad oes yr un ymgeisydd neu aelod o staff yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, ailgyfeirio rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd na chred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol, neu dan anfantais oherwydd cyflyrau neu ofynion na ellir dangos eu bod yn berthnasol i berfformiad. Mae'n ceisio sicrhau hefyd nad oes unrhyw berson yn cael ei erlid na'i ddioddef o unrhyw fath o fwlio neu aflonyddu.

Rydym yn gwerthfawrogi pobl fel unigolion sydd â barn, diwylliannau, ffordd o fyw ac amgylchiadau amrywiol. Mae'r holl weithwyr yn dod o dan y polisi hwn ac mae'n berthnasol i bob maes cyflogaeth gan gynnwys recriwtio, dewis, hyfforddiant, defnyddio, datblygu gyrfa, a hyrwyddo. Mae'r meysydd hyn yn cael eu monitro ac mae polisïau ac arferion yn cael eu diwygio os oes angen er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu annheg neu anghyfreithlon, bwriadol, anfwriadol, uniongyrchol neu anuniongyrchol, gordderch neu latent yn bodoli.

Mae gan y Cyfarwyddwr gyfrifoldeb penodol dros weithredu a monitro'r polisi Cydraddoldeb ac amrywiaeth ac, fel rhan o'r broses hon, gweinyddir yr holl bolisïau a gweithdrefnau personél gyda'r amcan o hyrwyddo cydraddoldeb cyfle a dileu gwahaniaethu annheg neu anghyfreithlon.

Bydd pob gweithiwr, gweithiwr neu gontractwr hunangyflogedig boed yn rhan amser, yn llawn amser neu dros dro, yn cael eu trin yn deg a gyda pharch. Bydd dewis ar gyfer cyflogaeth, hyrwyddo, hyfforddiant, neu unrhyw fudd arall ar sail dawn a gallu.  Bydd yr holl weithwyr yn cael cymorth ac yn cael eu hannog i ddatblygu eu llawn botensial a bydd doniau ac adnoddau'r gweithlu yn cael eu defnyddio'n llawn i sicrhau bod y Cwmni'n effeithlonrwydd y Cwmni i'r eithaf.

Cydraddoldeb cyfle, gwerthfawrogi amrywiaeth a chydymffurfio â'r gyfraith yw budd pob unigolyn yn ein Cwmni wrth iddo geisio datblygu sgiliau a galluoedd ei phobl. Er mai cyfrifoldeb penodol am ddileu gwahaniaethu a darparu cydraddoldeb cyfle yw rheolwyr a goruchwylwyr, mae gan unigolion ar bob lefel gyfrifoldeb i drin eraill ag urddas a pharch. Mae ymrwymiad personol pob gweithiwr i'r polisi hwn a chymhwyso ei egwyddorion yn hanfodol i ddileu gwahaniaethu a darparu cydraddoldeb ledled y Cwmni.

Ein hymrwymiad fel cyflogwr

Mae'r Cwmni wedi ymrwymo i:

 • Creu amgylchedd lle mae gwahaniaethau unigol a chyfraniadau ein staff yn cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi
 • entitio pob gweithiwr, gweithiwr neu gontractwr hunangyflogedig i amgylchedd gwaith sy'n hyrwyddo urddas a pharch i bawb. Ni fydd unrhyw fath o fygwth, bwlio nac aflonyddu yn cael ei oddef
 • darparu cyfleoedd hyfforddi, datblygu a dilyniant i'r holl staff
 • Mae deall cydraddoldeb yn y gweithle yn arfer rheoli da ac yn gwneud synnwyr busnes cadarn
 • adolygu ein holl arferion cyflogaeth a'n gweithdrefnau i sicrhau

Ein hymrwymiad fel darparwr gwasanaethau

Mae'r Cwmni wedi ymrwymo i:

 • darparu gwasanaethau y mae gan bob cleient hawl iddynt waeth beth fo'u hoedran, anabledd, ailgyfeirio rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol, gorffennol troseddu, cyfrifoldebau gofalu neu ddosbarth cymdeithasol
 • sicrhau bod ein gwasanaethau'n cael eu cynnig yn gyfartal ac yn diwallu anghenion amrywiol defnyddwyr ein gwasanaeth a'n cleientiaid drwy asesu a diwallu anghenion amrywiol ein cleientiaid
 • dewis y rhai ar gyfer cyflogaeth, hyrwyddo, hyfforddiant, neu unrhyw fudd arall yn unig ar sail dawn a gallu
 • monitro ac adolygu'r polisi hwn yn flynyddol
 • cael gweithdrefnau clir sy'n galluogi ein cleientiaid, ein hymgeiswyr ar gyfer swyddi a gweithwyr i godi cwyn neu wneud cwyn os ydynt yn teimlo eu bod wedi cael eu trin yn annheg
 • trin achosion o dorri ein polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth fel camymddwyn a allai arwain at achos disgyblu
 • annog pob aelod o staff i gyflwyno unrhyw faterion y mae arnynt angen cymorth a dealltwriaeth gan y cwmni, waeth beth yw eu cefndir, eu hunaniaeth neu eu hamgylchiadau, megis os ydynt yn dioddef cam-drin domestig neu os oes ganddynt ymrwymiadau gofalu.

 

Datganiadau Polisi Cyfle Cyfartal

 Oed

Byddwn ni:

 • Sicrhau bod pobl o bob oed yn cael eu trin â pharch ac urddas
 • sicrhau bod pobl o oedran gweithio yn cael mynediad cyfartal i'n cyfleoedd cyflogaeth, hyfforddiant, datblygu a hyrwyddo a
 • herio rhagdybiaethau gwahaniaethol am bobl iau a phobl hŷn.

Anabledd

Byddwn ni:

 • darparu unrhyw addasiadau rhesymol i sicrhau bod pobl anabl yn cael mynediad i'n gwasanaethau a'n cyfleoedd gwaith
 • herio rhagdybiaethau gwahaniaethol am bobl anabl a
 • ceisio parhau i wella mynediad at wybodaeth drwy sicrhau bod systemau dolen ar gael, cyfleusterau braille, fformatio amgen a dehongli iaith arwyddion.

Ras

Byddwn ni:

 • herio hiliaeth lle bynnag y mae'n digwydd
 • ymateb yn gyflym ac yn sensitif i ddigwyddiadau hiliol a
 • mynd ati i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yn y Cwmni.

Rhyw

Byddwn ni:

 • herio rhagdybiaethau gwahaniaethol am fenywod a dynion
 • cymryd camau cadarnhaol i unioni effeithiau negyddol gwahaniaethu yn erbyn menywod a dynion
 • cynnig mynediad cyfartal i fenywod a dynion gynrychiolaeth, gwasanaethau, cyflogaeth, hyfforddiant a thâl ac annog sefydliadau eraill i wneud yr un peth.

Ailbennu rhywedd

Byddwn ni:

 • rhoi cymorth i atal gwahaniaethu yn erbyn pobl drawsrywiol sydd wedi neu sydd ar fin cael ailbennu rhywedd
 • gwahardd ac ymateb i bob achos o wahaniaethu, gan gydweithwyr ac yn allanol.

Cyfeiriadedd rhywiol

Byddwn ni:

 • sicrhau bod pobl o bob cyfeiriadedd rhywiol yn cael eu trin â pharch ac urddas

Crefydd neu gred

Byddwn ni:

 • sicrhau bod crefydd neu gredoau gweithwyr a thraddodiadau cysylltiedig yn cael eu parchu a'u lletya lle bynnag y bo modd a
 • barchu credoau pobl lle nad yw mynegiant y credoau hynny yn amharu ar hawliau cyfreithlon pobl eraill.

Beichiogrwydd neu famolaeth

Byddwn ni:

 • sicrhau bod pobl yn cael eu trin â pharch ac urddas a bod delwedd bositif yn cael ei hyrwyddo beth bynnag yw beichiogrwydd neu famolaeth
 • herio rhagdybiaethau gwahaniaethol am feichiogrwydd neu famolaeth ein gweithwyr a
 • sicrhau nad oes yr un unigolyn o dan anfantais a'n bod yn ystyried anghenion beichiogrwydd neu famolaeth ein gweithwyr.

Priodas neu bartneriaeth sifil

Byddwn ni:

 • sicrhau bod pobl yn cael eu trin â pharch ac urddas a bod delwedd bositif yn cael ei hyrwyddo beth bynnag yw priodas neu bartneriaeth sifil;
 • herio rhagdybiaethau gwahaniaethol am briodas neu bartneriaeth sifil ein gweithwyr a
 • sicrhau nad oes unrhyw unigolyn o dan anfantais a'n bod yn ystyried anghenion priodas neu bartneriaeth sifil ein gweithwyr.

Cyn-droseddwyr

Byddwn ni'n atal gwahaniaethu yn erbyn ein gweithwyr waeth beth fo'u cefndir troseddu (ac eithrio lle mae risg hysbys i blant neu oedolion sy'n agored i niwed).

Cyflog cyfartal

Byddwn ni'n sicrhau bod gan bob gweithiwr, gwrywaidd neu fenywaidd, yr hawl i'r un tâl cytundebol a budd-daliadau am wneud yr un gwaith, gwaith wedi'i raddio fel gwaith cyfatebol neu waith o werth cyfartal.

Gogwydd anymwybodol

Mae'r Cwmni'n cydnabod peryglon rhagfarn anymwybodol sy'n codi yn y gwaith, sef lle mae barn yn cael ei ffurfio ar unigolyn gan reolwr neu gydweithiwr heb iddynt fod yn ymwybodol o reidrwydd eu bod wedi ei ffurfio.

Mae llawer o wahanol ffurfiau o ogwydd anymwybodol, yn amrywio o affinedd tuag at rai cefndir tebyg i roi gormod o arwyddocâd ar yr hyn a nodwyd fel nodwedd negyddol.

Bydd y sefydliad yn gweithio yn erbyn mathau o ragfarn anymwybodol ym mhob penderfyniad a gymerir ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys recriwtio, hyrwyddo a chyfleoedd hyfforddi, gan ganolbwyntio ar hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.

Yn benodol, bydd y Cwmni'n ystyried gweithredu'r canlynol:

 • Hepgor pob cwestiwn personol o gyfweliadau swydd
 • Cynnal panel amrywiol i wneud penderfyniadau
 • Cyfeirio at feini prawf swyddi penodol wrth wneud penderfyniadau recriwtio
 • Disgowntio unrhyw berthynas bersonol ffafriol â staff.

Dyddiad Polisi:                 Tymor Hydref 2021

Sgroliwch i'r brig