Cysylltwch â ni ar 01978 437040 neu e-bostiwch info@blocicarbon.com

Telerau ac Amodau

Croeso i'n telerau ac amodau gwerthu.
Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi'u lleoli yn y DU ("Cwsmeriaid") sy'n cyrchu gwefan Blocicarbon.com ("Gwefan"). Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus cyn cyrchu a / neu archebu unrhyw nwyddau o'r Wefan.
Dyma delerau ac amodau Bloci Ltd ("blocicarbon.com"), sef y cwmni sy'n gwerthu nwyddau i Gwsmeriaid ar y Wefan. Os ydych chi'n cyrchu'r wefan, a/neu'n archebu nwyddau, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn.
Cyfeiriad cofrestredig Bloci Cyf yw 23 Trinity Square, Llandudno, LL30 2RH Rhif Cwmni: 13430043
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wefan, cysylltwch â ni drwy "Gadewch Neges i Ni" ar y Wefan, neu drwy anfon e-bost atom drwy info@bloci.io
Sut i Orchymyn
1. Dewiswch faint o wrthbwyso carbon rydych chi am ei brynu o'r Wefan a chliciwch ar 'Ychwanegu at drol'
2. Adolygwch eich trol a gwnewch yn siŵr bod gennych bopeth sydd gennych eich gofynion, yna cliciwch "Ewch ymlaen i dalu"
3. Os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd, bydd angen i chi nodi'ch manylion, cyfeiriad e-bost a chreu enw defnyddiwr a chyfrinair. Mae'n rhaid i chi gadw eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yn gyfrinachol gan eu bod yn caniatáu mynediad i'ch cyfrif. Er mwyn parhau i sefydlu cyfrif, bydd angen i chi nodi'ch manylion personol a'ch cyfeiriad bilio (y mae'n rhaid iddynt gyfateb â chyfeiriad eich cerdyn talu)
4. Yna byddwch yn symud ymlaen i'r dudalen dalu ddiogel lle gallwch gwblhau eich archeb. Bydd eich taliad yn cael ei gasglu gennych gan Bloci Ltd. Canlynol
Cyflwyno eich archeb anfonir cydnabyddiaeth awtomatig atoch i'r cyfeiriad e-bost a ddarperir.
Trwy osod archeb trwy'r Wefan, rydych yn gwarantu eich bod yn gyfreithiol abl i ymrwymo i gontractau rhwymol.
Sut mae'r contract ar gyfer y nwyddau yn cael ei ffurfio rhyngoch chi a Bloci Carbon
Ar ôl gosod eich archeb, byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth gorchymyn awtomatig. Sylwch nad yw hyn yn golygu bod eich archeb wedi'i derbyn. Mae pob archeb yn amodol ar dderbyn gan Bloci Carbon.
Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod Bloci Carbon wedi derbyn eich archeb pan fydd eich archeb wedi'i phrosesu.
Unwaith y bydd Bloci Carbon yn derbyn eich archeb, mae contract i brynu'r gwrthbwyso carbon gan Bloci Carbon yn dod i rym rhyngoch chi a Bloci Ltd.
Mae'r contract i werthu gwrthbwyso carbon i chi ond yn ymwneud â'r swm a restrir yn yr e-bost cadarnhau.
Ein nwyddau neu wasanaethau
Gellir dod o hyd i ddisgrifiad o brif nodweddion nwyddau a gwasanaethau ar y Wefan.
Mae prisiau ar gyfer gwrthbwyso carbon ar y Wefan yn ymddangos ar y dudalen Prynu Carbon ac yn cynnwys yr holl drethi perthnasol yn y DU.
Gall prisiau a chynigion amrywio a gallant fod ar gael am gyfnodau cyfyngedig yn unig. Mae'r holl brisiau a chynigion yn amodol ar argaeledd a gellir eu tynnu'n ôl neu eu diwygio yn ôl ein disgresiwn.
Efallai y bydd y nwyddau/gwasanaethau a restrir ar y Wefan yn cael eu prisio'n anghywir. Os byddwn yn darganfod gwall ym mhris y nwyddau/gwasanaethau yr ydych wedi'u harchebu, byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosibl. Byddwn yn rhoi'r opsiwn i chi ailgadarnhau eich archeb am y pris cywir neu ei ganslo.
Nid yw Bloci Carbon o dan unrhyw rwymedigaeth i werthu cynhyrchion na gwasanaethau am bris anghywir i chi am y pris anghywir.

Sgroliwch i'r brig